POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Delicias do Souto está especialmente sensibilizada na protección dos datos dos usuarios dos servizos aos que se accede a través da súa páxina web (en adiante, a Web). Mediante a presente Política de Protección de Datos (en adiante, a Política), Delicias do Souto informa aos usuarios da súa Web do tratamento e usos aos que se someten os datos de carácter persoal que se solicitan na mencionada Web, co fin de que decidan, libre e voluntariamente, se desexan facilitar a información solicitada.

 

Delicias do Souto resérvase a facultade de modificar esta Política co obxecto de adaptala a novidades lexislativas, criterios xurisprudenciais, prácticas do sector, ou intereses da entidade. Calquera modificación na mesma será anunciada coa debida antelación, a fin de que os usuarios teñan perfecto coñecemento do seu contido.

 

Certos servizos prestados na web poden conter condicións particulares con previsións en materia de protección de datos de carácter persoal. Os usuarios poden informarse con detalle nos seguintes apartados:

 

TITULARIDADE DO TRATAMENTO

Nos devanditos supostos, os datos solicitados por Delicias do Souto serán incorporados a un ficheiro, debidamente inscrito no Axencia Española de Protección de Datos, titularidade de: Urbano Arza S.L.

USOS E FINALIDADES

A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais é a xestión e prestación dos servizos aos que se accede a través da súa Web.

COMUNICACIÓN DOS DATOS

Os datos solicitados a través da nosa Web non serán cedidos a terceiros para o seu tratamento.

ACTUALIZACIÓN DOS DATOS

Co fin de que os datos almacenados nas nosas bases de datos sempre se correspondan coa súa situación real, a entidade porase en contacto cos usuarios. Estes poden actualizados mandando un e-mail á seguinte dirección de correo electrónico:

     contacto@deliciasdosouto.com

 

SEGURIDADE DOS DATOS

Delicias do Souto adoptou nos seus sistemas de información as medidas técnicas e organizativas legalmente requiridas, a fin de garantir a seguridade e confidencialidade dos datos almacenados, evitando así, na medida do posible, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

DEREITOS DOS USUARIOS

En todo caso, os usuarios poderán acceder aos seus datos, rectificalos, cancelalos e, se fora o caso, opoñerse ao seu tratamento:

a) ben mediante solicitude acompañada dunha fotocopia do D.N.I., remitida á seguinte dirección postal:

     Delicias do Souto

     Rúa Nova, 5

     Folgoso do Courel

     27325 Lugo
b) ben mandando un e-mail á seguinte dirección de correo electrónico:

     contacto@deliciasdosouto.com