AVISO LEGAL

A páxina web www.deliciasdosouto.com (en adiante, a Web), é titularidade de URBANO ARZA S.L., con CIF B27178052 e con domicilio social en 27325 Fologoso do Courel, Rúa Deputación nº 31, inscrita non Rexistro Mercantil de Lugo, tomo 199, folio 181, folla LU-3258, inscrición 1, con número de teléfono de contacto +34 982 433 026 e correo electrónico contacto@deliciasdosouto.com. En calquera momento, o interesado poderá gardar ou imprimir este Aviso Legal.

 

A utilización desta Web atribue a condición de usuario a quen o faga e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal.

 

Todos vos contidos desta Web (textos, fotografías, gráficos, imaxes, tecnoloxía, software, links, contidos audiovisuais, deseño gráfico, código fonte, etc.), así como as marcas e demáis sinais distintivos, son propiedade de URBANO ARZA S.L., non adquirindo ou usuario ningún dereito sobre eles polo mero uso desta web.

 

Queda prohibido calquera uso desta Web que teña como finalidade ou produza como resultado a lesión de bens, dereitos ou intereses de URBANO ARZA S.L., dos seus clientes, provedores ou de terceiros. Queda igualmente prohibido realizar calquera uso desta Web que altere, dane ou inutilice as redes, servidores, equipos, produtos e programas informáticos de URBANO ARZA S.L., dos seus clientes, provedores ou de terceiros.

 

O usuario, deberá absterse de: a) reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición de terceiros, comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos desta Web, salvo nos casos contemplados na lei ou expresamente autorizados por URBANO ARZA S.L. ou polo titular dos devanditos dereitos; b) reproducir ou copiar para uso privado o software ou as bases de datos existentes nesta Web, así como comunicalos publicamente ou poñelos a disposición de terceiros cando iso leve a súa reprodución; c) extraer ou reutilizar a totalidade ou unha parte substancial dos contidos integrantes desta Web. En calquera caso, exceptúase do anterior a utilización ou reprodución de contidos ou bases de datos que sexa expresamente autorizada por URBANO ARZA S.L.

 

O usuario que queira introducir ligazóns a esta Web debe cumprir as condicións seguintes: a) non poderán establecerse marcos de calquera tipo que rodeen a Web ou permitan visualizala a través de direccións de internet distintas ou conxuntamente con contidos alleos a esta Web, de forma que produza, ou poida producir, erro ou confusión nos usuarios sobre a procedencia do servizo ou o seu contido, implique un acto de comparación ou imitación desleal, sirva para aproveitar a reputación, marca e prestixio de URBANO ARZA S.L. ou os seus clientes ou se faga de calquera outro modo que estea prohibido pola Lei; b) desde a páxina que realice a ligazón non poderá efectuarse ningún tipo de manifestación falsa ou inexacta sobre URBANO ARZA S.L., sobre a calidade dos seus servizos ou sobre os seus provedores, empregados ou clientes; c) o remitente non poderá utilizar a marca ou calquera outro signo distintivo de URBANO ARZA S.L. dentro da súa páxina Web, salvo nos casos autorizados pola Lei ou permitidos expresamente por URBANO ARZA S.L.; d) a páxina que estableza a ligazón deberá observar a legalidade vixente e non poderá dispoñer de ou enlazar con contidos ilícitos, nocivos, contrarios á moral e aos bos costumes, que produzan ou poidan producir a falsa idea de que URBANO ARZA S.L. apoia as ideas, manifestacións ou actuacións do remitente ou que resulten inadecuadas en relación coa actividade desenvolvida por URBANO ARZA S.L. e os seus clientes, tendo en conta os contidos e a temática xeral da páxina Web onde se estableza a ligazón.

 

Esta Web pode incluír ligazóns que permiten ao usuario acceder a outras páxinas web de internet (links). URBANO ARZA S.L. non coñece os contidos e servizos das ligazóns e por tanto non se fai responsable polos danos derivados da súa falta de calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro, inutilidade ou ilegalidade, e non responde polas manifestacións realizadas, polos contidos ou servizos proporcionados a través deles. Se calquera usuario tivese coñecemento de que as ligazóns remiten a páxinas cuxos contidos ou servizos sexan ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou inmorais, poderá poñerse en contacto con URBANO ARZA S.L. indicándoo.

 

O presente Aviso Legal réxese integramente pola lexislación española. O usuario comprométese a facer un uso correcto desta Web de conformidade coa Lei, co presente Aviso Legal, así como coas demais condicións, regulamentos e instrucións que, no seu caso, puidesen ser de aplicación.